آجرنما نسوز انگلیسی

آجر نسوز نما انگلیسی 26*5.5(سری E3)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نما نسوز انگلیسی رندوم 31*7

✅آجر نما نسوز انگلیسی (آجرنما قرمز)

ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز انگلیسی 31*7(سری E3)

✅پلاک آجر نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز انگلیسی 31*7(سری E2)

✅پلاک آجر نسوز انگلیسی(طرح چوب)

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز 31*7 انگلیسی(سری E1)

✅پلاک آجر نسوز نما انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

آجر نما نسوز انگلیسی 26*5.5(سری E2)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز نما انگلیسی 26*5.5(سری E1)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز نما انگلیسی رندوم 26*5.5

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش انگلیسی 10*10

✅آجر نسوز کف فرش انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*10*10

✅تعداد در یک مترمربع: 83 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 44 قالب

✅وزن هر کارتن: 23 کیلوگرم

آجرنما نسوز شاموتی

آجر نسوز نما شاموتی رندوم 26*5.5

✅ پلاک آجر نسوز نما شاموتی گرانیتی

✅ ابعاد: 5.2*26*5.5

✅ تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅ وزن هر کارتن: 25 کیلوگرم

آجر نسوز نما شاموتی رندوم 31*7

✅پلاک آجر نسوز شاموتی گرانیتی

✅ ابعاد: 5.2*31*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅ وزن هر کارتن: 3.22 کیلوگرم

آجر نسوز طرح چوب رندوم شاموتی 31*5.3

✅ پلاک کرکره ای شاموتی

✅ ابعاد: 5.2*31*5.3

✅ تعداد در یک مترمربع: 93 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 42 قالب

✅ وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش شاموتی 7.7 (سری NM)

✅ آجرنسوز انگلیسی و آجر نسوز شاموتی (رندوم)

✅ ابعاد: 5.2*7*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 156 قالب

❇️مخصوص نمای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز نما سفید صدفی 31*7

✅ابعاد: ٢.۵*٣١*٧

✅تعداد در یک مترمربع: ۴۰ قالب

✅تعداد در یک کارتن: ۲۱ قالب

✅وزن هر کارتن: ٢٢.۲ کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش شاموتی ۷*۷

✅ آجرنسوز انگلیسی و شاموتی (سفید صدفی رندوم)

✅ ابعاد: 5.2*7*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 156 قالب

❇️مخصوص نمای داخلی و خارجی ساختمان

آجر سفالی

آجر سفال 20*7

ابعاد به سانتیمتر: 20*20*7

وزن به گرم: 1800

ظرفیت تک: 5500 قالب

ظرفیت جفت: 9000 – 8500 قالب

ظرفیت تریلی: 12500 قالب

آجر 3 گل

ابعاد به سانتیمتر: 20*10*7

وزن به گرم: 1100 – 1000

ظرفیت تک: 9500 قالب

ظرفیت جفت: 14000 قالب

ظرفیت تریلی: 22000 قالب

آجر سفال 20*10

ابعاد به سانتیمتر: 20*20*10

وزن به گرم: 2100 – 2000

ظرفیت تک: 5000 قالب

ظرفیت جفت: 7000 قالب

ظرفیت تریلی: 10000 قالب

آجر سفال فوم دار

ابعاد به سانتیمتر: 20*20*15

وزن به گرم: 3000

ظرفیت تک: 3300 قالب

ظرفیت جفت: 5000 قالب

ظرفیت تریلی: 7000 قالب

آجر نمای قرمز

ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5.5

وزن به گرم: 1550 – 1350

ظرفیت تک: 7500 قالب

ظرفیت جفت: 11000 قالب

ظرفیت تریلی: 16500 قالب

آجر نما 10*5.5

ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5.5

وزن به گرم: 1150 – 1100

ظرفیت تک: 9000 قالب

ظرفیت جفت: 13500 – 13000 قالب

ظرفیت تریلی: 20000 قالب

آجر سفال 20*15

ابعاد به سانتیمتر: 20*20*7

وزن به گرم: 3000

ظرفیت تک: 3300 قالب

ظرفیت جفت: 5000 قالب

ظرفیت تریلی: 7000 قالب

آجر نما 9*5

ابعاد به سانتیمتر: 19*9*5

وزن به گرم: 800 قالب

ظرفیت تک: 13000 قالب

ظرفیت جفت: 20000 قالب

ظرفیت تریلی: 30000 قالب