آجر نسوز نما انگلیسی 26*5.5(سری E3)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نما نسوز انگلیسی رندوم 31*7

✅آجر نما نسوز انگلیسی (آجرنما قرمز)

ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز انگلیسی 31*7(سری E3)

✅پلاک آجر نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز انگلیسی 31*7(سری E2)

✅پلاک آجر نسوز انگلیسی(طرح چوب)

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

پلاک آجر نما نسوز 31*7 انگلیسی(سری E1)

✅پلاک آجر نسوز نما انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*31*7

✅تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

آجر نما نسوز انگلیسی 26*5.5(سری E2)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز نما انگلیسی 26*5.5(سری E1)

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز نما انگلیسی رندوم 26*5.5

✅آجر نما نسوز انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*26*5.5

✅تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅وزن هر کارتن: 24 کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش انگلیسی 10*10

✅آجر نسوز کف فرش انگلیسی

✅ابعاد: 5.2*10*10

✅تعداد در یک مترمربع: 83 قالب

✅تعداد در یک کارتن: 44 قالب

✅وزن هر کارتن: 23 کیلوگرم