طوب حراری بریطانی

طوب حراری بریطانی 26*5.5(السلسله E3)

✅طوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*26*5.5

✅عدد لکل متر مربع: 57 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 36 قالب

✅وزن کل کرتونه: 24 کغ

طوب حراری ریفی إنجلیزی 31*7

✅طوب حراری إنجلیزی (قرمید أحمر)

✅بعد: 5.2*31*7

✅عدد لکل متر مربع: 40 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 21 قالب

✅وزن کل کرتونه: 2.22 کغ

لوحه طوب حراری بریطانی 31*7(السلسله E3)

✅وحهطوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*31*7

✅عدد لکل متر مربع: 40 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 21 قالب

✅وزن کل کرتونه: 2.22 کغ

لوحهطوب حراری بریطانی 31*7(السلسله E2)

✅لوحهطوب حراری بریطانی(طرح چوب)

✅بعد: 5.2*31*7

✅عدد لکل متر مربع: 40 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 21 قالب

✅وزن کل کرتونه: 2.22 کغ

لوحه طوب حراری بریطانی 31*7(السلسله E1)

✅لوحه طوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*31*7

✅عدد لکل متر مربع: 40 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 21 قالب

✅وزن کل کرتونه: 2.22 کغ

طوب حراری بریطانی 26*5.5(السلسلهE2)

✅طوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*26*5.5

✅عدد لکل متر مربع: 57 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 36 قالب

✅وزن کل کرتونه: 24 کغ

طوب حراری بریطانی 26*5.5(السلسلهE1)

✅طوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*26*5.5

✅عدد لکل متر مربع: 57 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 36 قالب

✅وزن کل کرتونه: 24 کغ

طوب حراری بریطانی عشوائیه 26*5.5

✅طوب حراری بریطانی

✅بعد: 5.2*26*5.5

✅عدد لکل متر مربع: 57 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 36 قالب

✅وزن کل کرتونه: 24 کغ

طوب أرضیات السجاد الإنجلیزی 10*10

✅طوب أرضیات السجاد الإنجلیزی

✅بعد: 5.2*10*10

✅عدد لکل متر مربع: 83 قالب

✅الرقم فی الکرتون: 44 قالب

✅وزن کل کرتونه: 23 کغ