آجر سفال 20*7

✅ابعاد به سانتیمتر: 20*20*7

✅وزن به گرم: 1800

✅ظرفیت تک: 5500 قالب

✅ظرفیت جفت: 9000 – 8500 قالب

✅ظرفیت تریلی: 12500 قالب

آجر 3 گل

✅ابعاد به سانتیمتر: 20*10*7

✅وزن به گرم: 1100 – 1000

✅ظرفیت تک: 9500 قالب

✅ظرفیت جفت: 14000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 22000 قالب

آجر سفال 20*10

✅ابعاد به سانتیمتر: 20*20*10

✅وزن به گرم: 2100 – 2000

✅ظرفیت تک: 5000 قالب

✅ظرفیت جفت: 7000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 10000 قالب

آجر سفال فوم دار

✅ابعاد به سانتیمتر: 20*20*15

✅وزن به گرم: 3000

✅ظرفیت تک: 3300 قالب

✅ظرفیت جفت: 5000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 7000 قالب

آجر نمای قرمز

✅ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5.5

✅وزن به گرم: 1550 – 1350

✅ظرفیت تک: 7500 قالب

✅ظرفیت جفت: 11000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 16500 قالب

آجر نما 10*5.5

✅ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5.5

✅وزن به گرم: 1150 – 1100

✅ظرفیت تک: 9000 قالب

✅ظرفیت جفت: 13500 – 13000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 20000 قالب

آجر سفال 20*15

✅ابعاد به سانتیمتر: 20*20*7

✅وزن به گرم: 3000

✅ظرفیت تک: 3300 قالب

✅ظرفیت جفت: 5000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 7000 قالب

آجر نما 9*5

✅ابعاد به سانتیمتر: 19*9*5

✅وزن به گرم: 800 قالب

✅ظرفیت تک: 13000 قالب

✅ظرفیت جفت: 20000 قالب

✅ظرفیت تریلی: 30000 قالب