آجر تیغه ده سانتی

        ابعاد:10*20*20سانتیمتر

            وزن: 2/3 کیلوگرم       

          آجر تیغه ده سانتی

        ابعاد:10*20*20سانتیمتر

            وزن: 2/3 کیلوگرم       

          آجر تیغه ده سانتی

        ابعاد:10*20*20سانتیمتر

            وزن: 2/3 کیلوگرم       

          آجر تیغه ده سانتی

        ابعاد:10*20*20سانتیمتر

            وزن: 2/3 کیلوگرم